Realiseer je droomproject met De Meyer Outdoor living

De Meyer Outdoor Living brengt de natuur bij je thuis.

Algemene voorwaarden

1. Offerte:

1.1. De offerte is beperkt tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en als extra uitgevoerd worden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.
1.2. De prijsofferte, plaatsingsvoorwaarden en plaatsingsdatum dienen schriftelijk ‘voor akkoord’ bevestigd te worden. Dit kan per post, per fax of e-mail.
1.3. Gelieve het gevraagde voorschot te storten, met als mededeling: ‘voorschot + de naam dat op de prijsofferte staat’. Zolang het voorschot niet is ontvangen, wordt uw project niet opgestart of verdergezet. Dit houdt in: er worden geen technische 3D-tekeningen gemaakt, er wordt geen materiaal besteld, de datum van uitvoering wordt niet definitief vastgelegd.
1.4. De 3D-ontwerptekeningen dienen schriftelijk ‘voor akkoord’ bevestigd te worden. Het technisch 3D-ontwerp wordt opgesteld volgens de goedgekeurde offerte. Indien u hier materialen wenst aan toe te voegen of wijzigen kan dit aanleiding geven tot een wijziging van de offerte.
1.5. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de materialen door ons besteld bij onze leveranciers. Alle aanpassingen na deze officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door het wijzigen van de bestelling zijn ten laste van de klant.
1.6. In geval dat een afsluiting in gemeenschap wordt geplaatst, is de persoon die de bestelling doorgeeft verantwoordelijk voor de volledige betaling ervan.
1.7. Zoals wettelijk bepaald wijzen wij onze klant erop dat wij de werken pas mogen uitvoeren nadat de nodige vergunningen zijn bekomen. Door de opdracht aan ons toe te vertrouwen neemt de klant ten zijne laste: alle verantwoordelijkheden, alle financiële kosten, boetes, winstderving en alle andere te ramen kosten van welke aard ook die voortvloeien uit een overtreding van de wetgeving.

2. Uitvoering van de werken:

2.1. Tuinhout De Meyer Patrick voert elke overeenkomst uit naar best vermogen en te goeder trouw.
2.2. De opdrachtgever zal minstens 15 dagen voor de aanvang van de werken ons schriftelijk op de hoogte brengen van alle nuttige informatie zoals de aanwezigheid van kabels, buizen, nutsleidingen, putten,… In dit schrijven moet ook de ligging, de diepte, de omvang, de aard enz. vermeld worden. Als u ons schriftelijk niets heeft laten weten wordt verondersteld dat er geen aanwezig zijn en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele breuk, beschadiging en de kosten van het herstel.
2.3. Gelieve te zorgen voor elektriciteit en water (indien nodig). Graag ook sanitaire voorziening voor de werkmannen.
2.4. Er dient minstens 25 m parkeerruimte voor de woning vrijgehouden te worden. Wanneer dit niet het geval kan zijn, zorgt de klant voor een aanvraag parkeerverbod en de nodige signalisatie. Informeer ons ook schriftelijk betreffende festiviteiten en werkzaamheden in uw buurt, straat,… a.u.b.
2.5. Een betonplateau wordt gegoten met een gemotoriseerde kruiwagen op rupsbanden of knikmops. Deze kan spoorvorming nalaten op zijn route. Deze gemotoriseerde werktuigen worden ook in sommige gevallen gebruikt om afsluitingsmateriaal te vervoeren in de tuin.
2.6. Om uw aangekochte goederen te kunnen plaatsen moeten wij ons op uw terrein begeven. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor voet-, bandensporen, zaagselstof of schade aan gras of andere beplantingen. De klant brengt ons schriftelijk op de hoogte indien ze toch liever rijplaten laten plaatsen zodat dit kan opgenomen worden in de prijsofferte of voorziet deze zelf. Het is uiteraard de bedoeling dat de tuinman, betegelaar,… maar de tuin aanlegt ná uitvoering van onze werken en niet ervoor.
2.7. De uitgegraven grond, steen- of betonpuin, of andere materialen blijven ter plaatse. De plaats wordt aangeduid door de klant.
2.8. Alle prijzen worden opgemaakt bij normale grondomstandigheden. Bij het uitvoeren van de werken zullen wij toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van grond, stenen, puin en ander afbraakmateriaal, houtresten (incl. wortels, boomstronken), minderwaardige grond en andere afvalstoffen en materialen die zich op het terrein bevinden en/of die de uitvoering van de werken verhinderen. De kosten als gevolg van extra werk voor het verwijderen, vervoeren, verwerken, storten of opslaan van deze materialen, of extra werk door harde grond, zijn steeds ten laste van de klant en zullen in meerprijs aangerekend worden.
2.9. Bijkomende werken kunnen door ons aangenomen worden en zullen gerekend worden aan het uurloon, per persoon dat van kracht is op het ogenblik van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor het extra materiaal dat per stuk wordt bijgerekend. Tarieven momenteel: opmeting/bestek: €60/u, tekendienst: €60/u, calculatiedienst: €135/u, schrijnwerk: €50/u, technieker automatisering: €58/u, transport: €68/u, kraanwerk: €85/u, recycling: €/ton, herstellingen en onderhoud: €55/u. Prijzen zijn excl. 21% btw. De uren worden doorlopend gerekend vanaf vertrek in Sleidinge tot en met aankomst te Sleidinge, laden, lossen en reinigen van machines inbegrepen.
2.10. De prijzen van elektrische toestellen en hun aansluiting zijn berekend aan de hand van de aan ons overgemaakt of meegedeelde gegevens en/of plannen. Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van de aantallen, types, extra toestellen,… die noodzakelijk zouden zijn bij de werkelijke plaatsing, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de prijzen in meer of in min.
2.11. De uitvoeringsdatum kan verplaatst worden door een onvermijdelijke wijziging in de planning of overmacht. Dit kan bij slechte weersomstandigheden of noodweer (uitzonderlijke droogte, wateroverlast, vorst), stakingen bij ons of leveranciers, ongeval, brand, sociale conflicten, machinebreuk, het niet volgen der werken van een door de opdrachtgever aangestelde aannemer, transportproblemen, ziekte van personeel,… Deze verplaatsing kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.
2.12. Wanneer er palen in de grond dienen te komen, controleert de klant zelf daags ervoor of het grondwater niet te hoog staat. Als de werkmannen ter plaatse zijn en ze stellen vast dat de palen niet kunnen geplaatst worden, zijn deze verloren uren niet inbegrepen in de overeengekomen offerteprijs.
2.13. Op vraag van de klant plaatsen wij afsluitingen op de scheidingslijn. De plaats wordt aangeduid door de klant d.m.v. een piketpaaltje. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gedwongen verplaatsing.
2.14. Bij het einde van de werken vragen wij u vriendelijk om alles na te zien samen met de meestergast-plaatser. Controleer samen of alles is afgewerkt naar uw wens en/of alles goed functioneert. Vraag hoe u uw deur/poort kunt bijregelen. Hierna kunt u het opleveringsattest aftekenen ‘voor akkoord’ met datum.
2.15. Hout is een natuurlijk product. Er kunnen zich hars, barsten, naden, knoesten en verkleuringen vertonen. Bij drukgeïmpregneerd hout kunnen er ook zoutvlekken en blauwschimmels optreden. Hout leeft door te zwellen en te krimpen, daarom kunnen de vermelde maten een geringe afwijking vertonen. Geen van deze kenmerken heeft invloed op de kwaliteit van de producten.
2.16. Geïmpregneerde zachthout poorten zijn gevoeliger aan weersomstandigheden en moeten dus meer bijgeregeld worden, dit gebeurt door de klant zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vervormen van deze poorten.

3. Intellectuele eigendomsrechten:

3.1. We behouden het auteursrecht op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven onze eigendom en mogen niet door de klant worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaandelijke toestemming.
3.2. Het is mogelijk dat we foto’s van uw project zullen gebruiken op onze website, Facebookpagina, advertenties, … ter reclame van ons uitgevoerde werken. Dit gebeurt uiteraard anoniem.

4. Betalingen:

4.1. Wij behouden ons het recht om de goederen te factureren naargelang de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk is.
4.2. De facturen zijn betaalbaar, zonder korting, binnen de 7 dagen na factuurdatum.
4.3. Indien de koper zich niet aan zijn verplichtingen houdt en ondermeer niet op de aangegeven vervaldag betaalt, behouden wij ons het recht om zonder aanmaning het werk stil te leggen of de zaak op te zeggen. De onbetaalde goederen blijven onze eigendom of, wanneer deze onroerend geworden zijn, geven zij recht en dit bij prioriteit op de betaling ervan.

5. Betwistingen:

5.1. Een verantwoordelijke moet aanwezig zijn bij de uitvoering van de werken. Dit betekent dat de aanwezige persoon op de hoogte is van de uit te voeren werken, de werken opvolgt en kan bijsturen indien nodig. Eventuele klachten dienen dán te gebeuren. Latere opmerkingen/wijzigingen worden niet kosteloos uitgevoerd.
5.2. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg, die van hem verwacht mag worden, heeft behandeld.